Podatek od nieruchomości dla osób prawnych – jak, gdzie i kiedy złożyć deklarację DN-1?Grunty i obiekty budowlane będące w posiadaniu osób prawnych wymagają corocznego zgłaszania do gminy. Służy do tego deklaracja DN-1. Sprawdź, do jakiego urzędu złożyć ten dokument, jakie terminy obowiązują oraz w jakich sytuacjach druk DN-1 mogą być zobowiązane złożyć także osoby fizyczne.

Podatek od nieruchomości dla osób prawnych – podstawowe informacje

Opodatkowaniu podatkiem od nieruchomości podlegają grunty, budynki i ich część (mieszkania, lokale użytkowe), a także budowle wykorzystywane na cele prowadzonej działalności gospodarczej. Podatek płacą:

  • Właściciele
  • Użytkownicy wieczyści
  • Posiadacze samoistni
  • Posiadacze nieruchomości stanowiących własność samorządu lub Skarbu Państwa

W przypadku osób prawnych oraz jednostek organizacyjnych, w tym spółek niemających osobowości prawnej, do wyliczenia podatku i zgłoszenia nieruchomości służy deklaracja DN-1. Dokument ten należy złożyć do urzędu miasta lub gminy właściwego według położenia nieruchomości. Nie ma przy tym znaczenia adres siedziby podatnika – nawet jeśli jest znacznie oddalony od obiektu lub działki, deklarację DN-1 należy złożyć do urzędu według adresu nieruchomości.

Jak i kiedy złożyć deklarację DN-1 dla osób prawnych?

Deklarację DN-1 osoby prawne mogą złożyć:

  • w tradycyjnej formie papierowej – wysłać dokument wraz z załącznikami pocztą lub osobiście zanieść do urzędu;
  • elektronicznie za pomocą platformy ePUAP – potrzebny do tego będzie kwalifikowany podpis elektroniczny.

Wypełniony druk DN-1 należy przekazać do urzędu miasta lub gminy w ciągu 14 dni od zakupu nieruchomości lub zaistnienia innych okoliczności powodujących powstanie obowiązku podatkowego (np. podpisania umowy użytkowania wieczystego gruntu). Konieczne jest wypełnienie także obowiązkowego załącznika ZDN-1 lub ZDN.

W kolejnych latach deklarację DN-1 osoby prawne składają do końca stycznia każdego roku. Samodzielnie wyliczają w niej podatek od nieruchomości. Następnie dzielą uzyskaną wartość na 12 rat proporcjonalnych, które opłacają bez wezwania do 15 dnia każdego miesiąca. Wyjątek stanowi rata za styczeń, która jest płatna do 31 stycznia.

Ważne! Jeśli podatek od nieruchomości nie przekracza 100 zł, trzeba go wpłacić jednorazowo w terminie pierwszej raty.

Deklaracja DN-1 dla osób fizycznych – w jakich okolicznościach?

Osoby fizyczne co do zasady nie składają deklaracji na podatek od nieruchomości DN-1. Dla tych osób (niezależnie od tego, czy prowadzą działalność gospodarczą, czy zgłaszają działkę lub dom prywatnie) odpowiednim dokumentem jest informacja IN-1.

Wyjątek stanowi sytuacja, gdy nieruchomość jest współwłasnością osoby fizycznej i osoby prawnej. W takim wypadku osoba fizyczna składa deklarację DN-1 i samodzielnie wylicza podatek. Opłaca go w terminach i na zasadach obowiązujących osoby prawne. Nie przekazuje wtedy do urzędu informacji IN-1.

Jak zapłacić podatek od nieruchomości?

Osoby prawne nie otrzymują decyzji o wymiarze podatku z urzędu gminy. Raty wpłacają w obowiązujących terminach na rachunek urzędu gminy lub na swój indywidualny rachunek nadany przez tenże urząd. Czasem możliwa jest też wpłata gotówką w kasie urzędu – warto jednak indywidualnie skontaktować się z organem podatkowym i sprawdzić, czy osoby prawne mają taką możliwość.